Структура государственной власти

Высшие органы государственной власти РФ

Высшие органы государственной власти РФ:

— Президент Российской Федерации;

— Совет Федерации Федерального Собрания;

— Государственная Дума Федерального Собрания;

— Правительство Российской Федерации.

1. Особый порядок формирования (Президент избирается всенародно, Правительство формируется Президентом при участии Гос.Думы).

2. Каждый орган государства и органы местного самоуправления действуют в рамках установленных правом полномочий (Фед. Собрание – законодательные функции, Правительство – исполнительные, Верховный Суд и Высший Арбитражный – судебные).

3. Каждый орган государства имеет полномочия, закрепленные законодательно (Президент – Конституция).

4. Каждый орган государства имеет определенную структуру (Фед. Собрание – из совета федерации и гос.думы).

5. Органы гос-ва работают в особом порядке (Фед. Собрание действует в сессионном порядке).

6. Каждый гос. орган издает присущие ему нормативные правовые акты (Фед. Собрание – законы и постановления, Президент – указы и распоряжения, Правительство – постановления и распоряжения).

Единство гос. власти олицетворяет Президент РФ. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он определяет основные направления внутренней и внешней политики государства и как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.

Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации является высшим представительным и законодательным органом страны. Федеральное Собрание состоит из двух палат — Совета Федерации (верхняя палата) и Государственной Думы (нижняя палата). Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно.

Проекты федеральных законов вносятся сначала в Государственную Думу. Принятый в Государственной Думе федеральный закон передается на рассмотрение Совета Федерации. После одобрения федерального закона Советом Федерации он считается окончательно принятым.

В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации — по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Депутаты Государственной Думы избираются от различных политических партий, общественных движений либо как независимые кандидаты сроком на 4 года и работают на профессиональной постоянной основе.

Правительство Российской Федерации в определенных ею пределах возглавляет единую систему исполнительной власти в стране, образуемую федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ. Правительство состоит из Председателя Правительства, заместителей Председателя правительства и федеральных министров.

Ознаки та структура держави

Виникнення держави як соціального інституту відобразило процеси ускладнення суспільного життя, диференціації економічних, соціальних, культурних інтересів і потреб, що складають суспільство індивідів і груп. Освіта держави обумовлено необхідністю відображення загальних потреб та інтересів, які колишні інститути задовольнити не могли: до них відносяться потреби в безпеці, дотримання прав і свобод індивідів, збереженні громадянського миру та правопорядку і т.д. Переваги держави в реалізації спільних цілей і інтересів були пов’язані з тим, що воно відрізняється високою спеціалізацією і розподілом праці між правлячими. Так, законодавці виробляють правові норми, адміністратори застосовують їх до членів суспільства, судді контролюють виконання правових норм з боку громадян і влади. Крім того, держава має великими матеріальними та іншими ресурсами для здійснення своїх рішень. Наприклад, тільки держава володіє сучасною армією та поліцією, здатними виявитися вирішальним аргументом у разі відкритого соціального конфлікту. Нарешті, в розпорядженні держави є повна і організована система санкцій, що дозволяє йому домагатися покори від своїх членів.

Держава як політичний інститут має набір атрибутивних ознак, які відрізняють його від недержавних політичних організацій (партій, рухів і т.д.), що роблять істотний вплив на суспільство.

  • 1. Держава виступає як єдина територіальна організація політичної влади в масштабах всієї країни. Державна влада поширюється на все населення в межах певної території. Цілісність суспільства і взаємозв’язок його членів забезпечує інститут громадянства, або підданства. Саме в наявності інституту громадянства виявляється суть держави для окремого індивіда. Здійснення влади на певній території потребує встановлення його просторових меж — державного кордону, яка відділяє одну державу від іншої. В межах даної території держава має верховенство і повноту законодавчої, виконавчої та судової влади над населенням.
  • 2. Держава являє собою особливу організацію політичної влади, що володіє спеціальним механізмом, системою органів і установ, які безпосередньо керують суспільством. Механізм держави представлений інститутами законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Для підтримки нормальних умов існування суспільства держава застосовує також примус, здійснюване за допомогою органів насильства — армії, служб охорони громадського порядку і безпеки.
  • 3. Держава організує громадське життя на основі права. Тільки держава має право на регулювання життя суспільства за допомогою законів, що мають загальнообов’язковий характер. Вимоги правових норм держава проводить в життя за допомогою своїх спеціальних органів (судів, адміністрації).
  • 4. Держава являє собою суверенну організацію влади. Суверенітет державної влади виражається в її верховенстві та незалежності від будь-яких інших влад всередині країни або у взаємовідносинах з іншими державами. Верховенство державної влади виявляється: а) в общеобязательности її рішень для населення; б) в можливості скасування постанов і рішень недержавних політичних та інших організацій; в) у володінні рядом виключних прав, наприклад, правом видання законів, що мають обов’язковий характер для населення; г) в наявності спеціальних засобів впливу на населення, відсутніх у інших організацій (апарат примусу і насильства).
  • 5. Держава має системою примусового стягнення податків та інших обов’язкових платежів , що забезпечує його економічну самостійність.

Протягом історії людства відмічені ознаки держави не залишалися незмінними з точки зору змісту і механізмів реалізації владної волі. Вони трансформувалися в структурі інститутів державної влади, їх спеціалізації та диференціації (рис. 11.1).

Мал. 11.1. Структура держави

Співвідношення інститутів законодавчої, виконавчої та судової влади в значній мірі визначається тими функціями, які виконує держава в конкретному суспільстві. Обсяг цих функцій обумовлений зрілістю економічної, соціальної та культурної сфер суспільства, роллю основних владних інститутів та принципами їх формування. Зріле громадянське суспільство скорочує кількість функцій, закріплених за державою, до мінімуму, залишаючи лише найбільш важливі: забезпечення правопорядку, безпеки особистості, охорона навколишнього середовища і т.д. Країни, що розвиваються суспільства, навпаки, характеризуються всепроникною здатністю держави контролювати всі сторони життєдіяльності людини. У таких країнах відсутні принцип поділу влади, стримувань і противаг трьох гілок влади, спеціалізація політичних ролей і функцій, верховенство права і т.д.

Структура государства

Данным ему функций в строго определенных формах. Которые и представляют собой различные виды государственной деятельности. Эти формы связаны с таким понятием, как структура государства.

Структура государства – это система государственных институтов и организаций, все элементы структуры государства тесно взаимосвязаны и выполняют свои функции.

1. Соподчиненность друг другу образующих государственных формирований.

2. Наличие определенных действий и полномочий у каждого государственного формирования

3. Вооруженность организационными и материальными средствами

Структуру государства составляют:

1. Аппараты – совокупность государственных органов, наделенных властными полномочиями и необходимыми средствами для их осуществления.

2. Учреждения – организация, которая осуществляет непосредственную и практическую деятельность по выполнению функций государства в различных сферах: экономической, социальной культурной и других. Часто высказывается мнение, что государственные учреждения осуществляют социально-культурные функции в сфере науки, образования, здравоохранения и социального обеспечения.

3. Фабрики и предприятия – определяют различные товары и услуги, удовлетворяющие нужды и потребности общества.

Центральное место в вышеуказанной структуре государства отводится государственному аппарату, так как его органы осуществляют государственную власть. На его состав и принципы влияют исторические, экономические, социокультурные и другие факторы.

Государственные органы – структурно обособленная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей компетенцией и опирающиеся на силу государство. Стоит заметить, что любой государственный орган определяются и формируется по воле государства. Ряд факторов определяют его место и роль в государственном аппарате, а также порядок его взаимоотношений с другими органами, которые в свою очередь являются чем-то.

Государственный орган обычно наделен определенными материальными средствами и имеют право издавать соответствующие нормативные акты.

Организация и деятельность государственных органов и всего государственного аппарата строится в соответствии с принципами законности, сочетанием единоначалия и коллегиальности, гласности, демократии и подотчетности. Все органы государства при этом делятся на органы главы государства, органы законодательной власти, органы исполнительной власти, судебные и контрольно-надзорные органы. Глава государства существует при всех формах правления. В условиях монархии это наследственный император, князь, король, султан или царь. В республиках либо коллегиальный орган (в Швейцарии – Федеральный Совет), либо президент. Речь идет о должностном лице или органе, обеспечивающем порядок, устойчивость и преемственность механизма власти, а также высшее руководство и представительство в международных отношениях.

Положение главы государства и его фактическая роль в жизни страны определяются в каждой стране индивидуально в зависимости от политических условий и исторических традиций.

Верховным законодательным органом государства является структура палат. Верхняя палата нередко служит своеобразным отражением, обычно более демократичным.

Органом исполнительной власти является структура, которая непосредственно управляет страной. Она обычно состоит из главы правительства (канцлер. Премьер-министр). Отделение центральных ведомств от государственных управлений (министерство, департамент). Существуют министры, секретари и статс-секретари. Все правительства могут быть однопартийными и коалиционными. В первом случае все являются выходцами из одной фракции, а во втором – двух или нескольких партий.

Судебные органы образуют довольно сложную систему, состоящую из судов общей юрисдикции, арбитражных и конституционных. Во главе находятся верховный и конституционный суды. В странах где существуют судебные претенденты, они участвуют даже в правотворчестве.

В настоящее время ведется дискуссия еще об одной подсистеме государственных органов – органы надзорной и контрольной власти. Об особом статусе данного вида власти складывается из хрен пойми чего. Недобросовестность, нецелесообразность и неэтическая деятельность со стороны государственных служащих, следовательно, доклад или обращение в суд.

В некоторых странах, каких как Вьетнам, Китай, Россия надзор осуществляют правоохранительные органы. Но во многих странах их задачи ограничиваются в расследовании определенного рода несоответствий и правонарушений, и возбуждение обвинений. Общими тенденциями деятельности объединены соответствующие органы во всех странах.

В аппарате каждого государства есть орган, осуществляющий деятельность по охране (правоохранительные). В самом общем виде функции этого органа: обеспечение соблюдения всех норм соответствующими субъектами, а также специализированная деятельность по охране общественных отношений.

Подсистемы характеризуются следующими основными чертами:

2. Между органами, входящими в одну подсистему, существуют прямые структурные или функциональные связи.

3. Каждая подсистема имеет обособленную от других подсистем внутреннюю организацию, направление и характер деятельности.

Органы, относящиеся к различным подсистемам, отличаются друг от друга также по характеру деятельности, отношению друг к другу и иными чертами. Так, например, законодательный орган, являясь коллегиальным, может принимать решения только при наличии определенного кворума. Решения принимаются путем голосования, большинством голосов. При этом члены парламента — депутаты — равноправны. Законодательные органы страны независимы друг от друга организационно и финансово. У них нет вертикали подчинения.

Органы исполнительной власти, наоборот, представляют собой централизованную систему. Они формируются путем назначения. Их деятельность основана на принципе единоначалия.

Органы судебной власти представляют собой судебные составы, принимающие судебные решения. Судебный состав может быть единоличным, т.е. состоять из одного судьи, и коллегиальным, состоящим из профессионального судьи и двух народных или двенадцати присяжных заседателей, трех судей, из которых один председательствующий. В Конституционном суде РФ два состава, состоящие из девяти и десяти судей. Конституционный суд может заседать и всем составом.

Таковы некоторые наиболее важные характеристики органов государственного аппарата. Васильев А.В. «Теория государства и права: курс лекций » М.:2006.С.200.

ЗНАЧИМОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯОБЩЕСТВЕННЫМ ДОСТОЯНИЕМ, СОЗДАВАЕМОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Одна из главных целей любого общества — дать право всем его гражданам на доступ к информации и знаниям и на их использование во исполнение одной из основных гражданских свобод — свободы выражения и свободы участия в культурной жизни и научном прогрессе. Для достижения этой цели государственными органами создается все больше информации, доступ к которой можно осуществлять через интернет и Всемирную электронную сеть. Некоторая часть этой информации имеет ограничения для публичного доступа и использования населением, т. к. она находится под защитой прав на интеллектуальную собственность, относится к области национальной безопасности или частной жизни граждан, либо считается конфиденциальной по иным причинам. В то же время нет никаких препятствий для свободного распространения через интернет, библиотеки и другие пункты публичного доступа для граждан, а также посредством таких инструментов развития общества, как бизнес и образование, основного объема информации, создаваемой государственными органами. Поскольку законодательство и политика большинства стран в основном ориентированы именно на защиту информации, на которую распространяются права собственности, роль и значимость информации, являющейся общественным достоянием, особенно информации, создаваемой государственными учреждениями, зачастую недооценивается. В связи с этим целью данных «Руководящих принципов» является содействие совершенствованию информации, являющейся общественным достоянием, на правительственном уровне, причем особое внимание уделяется информации в электронном формате.
Рекомендация ЮНЕСКО по использованию и развитию многоязычия и всеобщего доступа к всемирному электронному пространству дает следующее определение информации, являющейся обще-ственным достоянием: «Информацией, являющейся общественным достоянием, считается доступная для населения информация, использование которой не нарушает никаких предусмотренных законом прав или обязательств по соблюдению конфиденциальности. Таким образом данное определение распространяется, с одной стороны, на все произведения или объекты права, смежного с авторским правом, которые могут использоваться всеми членами общества без получения какого-либо разрешения в силу того, что эти объекты изначально не находились под защитой национального или международного законодательства, либо в силу того, что срок такой защиты истек. С другой стороны, под данное определение подпадает вся официальная информация и данные, создаваемые обществом, доступ к которым добровольно открыт государственными органами или международными организациями».
В свете приведенного выше определения информация, являющаяся общественным достоянием имеет две стороны:
С одной стороны, под «информацией, являющейся общественным достоянием» понимают все то, на что не распространяется авторское право и другие формы правовой защиты, т. е. области, на которые такая правовая защита не распространяется в принципе или перестает распространяться с течением времени.
С другой стороны, под «информацией, являющейся общественным достоянием» понимают информацию ярко выраженного обще- ственного характера; сюда относятся определенные типы информации, создаваемой органами государственной власти в процессе выполнения ими своих обязанностей на благо общества. Такая «информация, являющаяся общественным достоянием, создаваемая государственными органами» на национальном и региональном уровне, к которой может также относиться информация, предоставляемая различными международными и общественными организациями, изначально не может считаться объектом собственности.
Информация, являющаяся общественным достоянием, создаваемая государственными органами, является частью более широкого понятия «информации, создаваемой государственным сектором». Часть этой информации может быть закрытой по самым различным причинам.
Массивы информации, созданной государственными органами — и иными организациями — для публичного доступа, играют очень заметную роль в экономическом и социальном развитии во всем мире, как явствует из следующих примеров:
Одной из самых значительных ценностей, связанных с предоставлением информации, создаваемой государственными органами, населению, является прозрачность государственного управления и приоритет демократических принципов: равенства, открытости и гласности. Чем больше информации, являющейся общественным достоянием, исходит от государственных органов и касается их деятельности, тем меньше вероятность того, что такое общество сможет скрыть случаи беззакония, коррупции или произвола.
Открытое и неограниченное распространение информации, являющейся общественным достоянием, повышает безопасность и здоровье общества, а также способствует повышению уровня жизни, т. к. у граждан появляется больше возможностей для принятия осознанных решений по вопросам собственной повседневной жизни, окружающей среды и будущего.
Информация, являющаяся общественным достоянием, создаваемая государственными органами, может также способствовать научно-техническому прогрессу общества. Базы фактиче-ских данных, многие из которых создаются и пополняются государственными органами или на государственные ассигнования, являются основой передовых научных исследований, технологических новшеств и функционирования эффективной образовательной системы.
Ценность информации, являющейся общественным достоянием, во многом определяется масштабом использования ее населением.
Позитивный эффект информации, являющейся общественным до-стоянием, может быть увеличен во много раз, если такая информация размещается в глобальных электронных сетях.
Несмотря на громадный прогресс, достигнутый в области информационных и коммуникационных технологий и в области технологий управления информацией, сегодня в мире существует серьезный дисбаланс в форме «электронного неравенства». Совершенствование информации, являющейся общественным достоянием, поможет сократить этот разрыв по двум одинаково важным направлениям:
На национальном уровне: в развивающихся странах, где созда-ние информации частным сектором не может сравниться по объему с аналогичной деятельностью государственных органов, именно официальная информация, являющаяся общественным достоянием, является основным ресурсом данных, разрабатывающихся внутри страны и о стране, и потому может стать важнейшим ресурсом развития.
На международном уровне: поскольку интернет является гло-бальной «сетью сетей», простирающейся над государственными границами, вся информация, являющаяся общественным достоянием, размещаемая в интернете, мгновенно становится частью глобального информационного поля и может послужить во благо развивающимся странам и их гражданам.
В то же время в обоих случаях самым серьезным препятствием на пути использования доступной информации становится языковой барьер, требующий применения определенных стратегий, с помощью которых можно значительно облегчить доступ к поликультурному наследию человечества, распространяемому в интернет и посредством других коммуникационных средств.
Часть 2. Совершенствование информации, являющейся общественным достоянием, создаваемой государственными органами
Государственные структуры играют ведущую роль в расширении доступности для населения и использования гражданами информации, являющейся общественным достоянием. Для того чтобы успешно справляться с этой ролью, государство должно выработать целостную, последовательную и комплексную нацио-нальную информационную политику, обеспечивающую создание, распространение и использование официальной информации, являющейся общественным достоянием. Выработка такой политики требует принятия решений по следующим трем основным вопросам:
Правовой режим информации, являющейся общественным достоянием
В принципе информация, создаваемая государственными учреждениями и общественными организациями во всех сферах и на всех уровнях, должна быть доступной для населения, а любые официальные запреты на такой доступ должны особым образом обосновываться и затрагивать как можно меньшую часть этой информации. Органы государственной власти должны способствовать расшире-нию доступа к различным типам такой информации и при необходимости пересматривать существующий баланс между политикой и практикой осуществления доступа к информационным ресурсам, а также законодательной защитой, ограничивающей использование или воспроизведение такой информации. Кроме того, все межправительственные организации, финансируемые государствами, должны обеспечить открытый и бесплатный доступ ко всем своим публикациям и предназначенным для публичного доступа базам данных, особенно для потенциальных пользователей из развивающихся стран.
Правовой принцип публичного доступа, закрепленный в законодательстве
Одним из основных элементов комплексного подхода к обеспечению открытости и возможности использования информации, являющейся общественным достоянием, создаваемой государственными органами, является принятие национального закона о свободе информации, согласно которому гражданам должен быть по их запросу предоставлен доступ к любой информации, имеющейся у государственных органов, даже если в обычном порядке такая информация недоступна. Страны, где такой закон отсутствует, должны его разработать и принять после проведения сравнительного анализа аналогичных законов других государств, а страны, где такой закон уже имеется, должны привести национальное законодательство в полное соответствие с ним. Любые исключения из принципа доступности, например, ограничения по соображениям защиты наци-ональной безопасности, частной жизни граждан или коммерческой тайны, должны быть особенно тщательно определены.
В то же время закон о свободе информации сам по себе не решает всех проблем. На практике такой закон обычно предусматривает бюрократическую, обременительную и дорогостоящую процедуру, которой должен следовать гражданин для того, чтобы получить необходимую ему информацию. Поэтому государство должно также разработать комплексную структуру информационной политики для управления и активного распространения создаваемой государственными органами информации согласно изложенным ниже принципам.
Комплексная структура государственной информационной политики
Структура политики, определяющей управление и распространение информации, должна охватывать информацию на бумажных и на цифровых носителях, а также должна содержать принципы управления и распространения электронной информации. Основное внимание следует уделить созданию и распространению информации, отвечающей интересам граждан, для всех слоев населения и по минимальным ценам. Особое внимание должно уделяться общинам, объединяющим людей разных культур, и тем группам населения, которые считаются наименее социально защищенными. Разработка структуры национальной информационной политики ведется по следующим трем направлениям:
создание структуры управления информацией, являющейся общественным достоянием;
определение требований по политике управления информацией, являющейся общественным достоянием;
выбор стратегий управления информационными системами и информационными технологиями.
При разработке структуры национальной политики необходимо учитывать следующие основные процедурные элементы:
Структура национальной информационной политики должна основываться на всех связанных с ней законах и постановлениях.
В ходе разработки структуры информационной политики и подробного плана ее выполнения на национальном уровне необходимо вовлечь в консультационный процесс представителей главных заинтересованных групп населения.
Существуют определенные факторы, которые необходимо всецело проанализировать для каждого элемента политики. К аналитическим факторам, нуждающимся в рассмотрении, относятся юридические, экономические, организационные, социально-культурные и научно-образовательные аспекты. Специфические области применения или секторы экономики с особыми информационными целями и требованиями, такие как здравоохранение, окружающая среда, энергетика, транспорт, финансы, оборона и т. д., также должны рассматриваться по отдельности.
После официального принятия структуры информационной политики руководители, отвечающие за выполнение этой политики во всех основных государственных учреждениях, должны разработать детальные планы по реализации положений информационной политики в применении к сфере деятельности и компетенции этих учреждений.
Из-за резких изменений, постоянно происходящих в сфере информации и коммуникации, структура информационной политики должна пересматриваться и обновляться через несколько лет для сохранения ее актуальности и общественной пользы. Такие обновления должны проводиться раз в 4—5 лет с установленной периодич-ностью.
Полезным дополнением при разработке структуры информационной политики является обзор подходов к управлению информационными ресурсами и технологиями, используемых другими странами. Опыт других государств помогает учреждениям данной страны избежать многих трудностей и найти успешно действующие модели законов и политики, которые можно приспособить к национальным требованиям.
Часть 3. Доступ к информации, создаваемой государственными органами, которая защищена законодательством об интеллектуальной собственности
В некоторых юрисдикциях государственным учреждениям предоставляется авторское право и другие формы защиты интеллектуальной собственности на создаваемую ими информацию. Хотя данные «Руководящие принципы» не рекомендуют такой подход по изложенным выше причинам, государство может принять решения о защите произведений, создаваемых государственными органами, в силу традиции или для достижения национальных экономических и культурных целей в свете снижения затрат и повышения общественной пользы.
Необходимо подчеркнуть, что применение законов об интеллектуальной собственности к общественной информации не обязательно предусматривает запрещение доступа населения к такой информации. Хотя законы об интеллектуальной собственности могут налагать значительные ограничения на воспроизведение такой информации, они оставляют для государственных учреждений широкий диапазон возможностей по организации доступа к информации в целях общественного блага и с учетом интересов граждан. Таким образом, государственные структуры, чья официальная информация защищена законами об интеллектуальной собственности, могут предоставить доступ к своим информационным ресурсам или могут выдавать лицензии, разрешающие такой доступ, что вполне согласуется с применением законодательства об интеллектуальной собственности и упрощает повторное использование такой информации.
Информационные продукты и услуги, предоставляемые частным сектором, зачастую гораздо более эффективны и обладают более высоким качеством по сравнению с продуктами и услугами, предоставляемыми государственным сектором. В связи с этим партнерство между государственным и частным секторами в сфере производства и распространения информации от имени государственного учреждения может принести немалую пользу. Однако если на такую информацию распространяется законодательство об интеллектуальной собственности, государству необходимо очень точно определить баланс между предусмотренными законодательством об интеллектуальной собственности ограничениями на доступ и использование этой информации, с одной стороны, и на права граждан в кон-тексте более широкого понимания социальных и экономических интересов страны, с другой стороны.
ЧАСТЬ 2

4. Особенности функционирования государственной власти в современной России

Государственная власть — это возможность и способность специализированных органов государства осуществлять руководство, управление жизнедеятельностью общества, быть арбитром в нем, обладать верховенством, суверенитетом и от имени общества применять принуждение. Она носит институционализированный характер, и ее функционирование определяется противоречивым единством деятельности институтов федерального центра, органов государственной власти субъектов Федерации и негосударственной власти местного самоуправления.

С момента разрушения жесткой вертикали государственной власти начался процесс функционального передела власти, суть которого состоит в том, что, во-первых, четко не определены полномочия государственной власти любого уровня, во-вторых, региональная и иная суверенизация, основанная на региональных законах, порой противоречащих Конституции 1993 г., другим нормативно-правовым актам, привела к асимметричности субъектов государственной и иной политической власти в России, что неизбежно повлекло за собой утрату единства государственности, ее кризис.

Кризис государственной власти стал перманентным, затяжным. В функциональном плане он выражается в том, что, с одной стороны, федеральные органы государственной власти вмешиваются в сферу компетенции нижестоящих органов власти субъектов Федерации, а с другой — региональные исполнительные власти вмешиваются в деятельность территориальных органов федеральной власти, в дела местного самоуправления. Механизм единогосударственного властвования тем самым разрывается, а точнее, он отсутствует. При отсутствии единой вертикали государственной власти отдельные ее институты занимаются не стратегическими функциями властвования, а тушением «пожаров», «латанием дыр». Утеря единого государственного интереса, отсутствие государственно-властной иерархии, слабость горизонтального поля субъектов государственности ведет к безвластию, неуправляемости процессов общественной жизни. Ее усиливают авторитаризм, криминализм и популистские настроения. Власть становится смешанной, гибридной, в которой лидеру, отдельным корпорациям и бюрократии принадлежит ведущее место. По мнению Г. Дилигенского политический порядок в России есть корпоративно-бюрократическая полиархия.

Важнейшими факторами функционирования власти и политики в целом стали конфликт и борьба. С одной стороны, это вполне естественное явление политической жизни, которое развертывается на открытом пространстве, что позволяет властям контролировать ход конфликтности, а населению обозревать этот процесс и делать соответствующие выводы. Но, с другой стороны, конфликтность препятствует принятию позитивных общегосударственных, общеколлективных решений. Противоречивость государственной власти — одна из особенностей современной России. При этом осознанно, а порой стихийно, функциональность отвергает на практике главное — интересы народа, не является механизмом вовлечения граждан в общие дела, способом организации общества, регуляции общественных отношений.

При становлении некоторых элементов демократии — свободы мысли, выборности институтов власти, свободы прессы и других — очевидно, что демократические принципы в России насаждаются «сверху». В результате этого они приобретают характер фрагментарности и формальности, ибо активность «низов» не учитывается, наблюдается их отчуждение от власти. Тем самым основное условие функциональности государственной власти — активность появляющегося гражданского общества — игнорируется.

Отличия государственной власти в России от других стран

В процессе становления новая государственная власть в России приобретает сложные очертания.

Проблема отличия государственной власти в России от государственной власти в других странах многопланова, и она изучается новой отраслью знаний — сравнительной политологией. Поскольку государственная власть есть средство осуществления общих интересов, то ее содержание коренится в особенностях российского общества, его традициях, культуре, менталитете населяющих страну народов, а также в особенностях самой государственной власти всех ее институтов, структур.

Сравнивать власти можно по разным основаниям: по способам господства социальных сил в обществе; полномочиям органов государственной власти; формам правления, государственного устройства, политическому режиму; идеи единства государственной власти (социальное единство власти, единство принципиальных целей и направлений, организационно-правовое единство); структуре и политической институционализации власти.

Российская государственная власть, структура и полномочия институтов которой зафиксированы в Конституции 1993 г., в реальности отличается от конституционных формально-нормативных положений. Так, конституционно государство российское есть федеративное, демократическое, правовое, социальное и светское. Естественно, каждый институт государственной власти должен обладать перечисленными качествами. В действительности это прогностические свойства государственности, а не ее реальные выражения. Верховная государственная власть сильно зависит от персонификации власти одного лица — Президента. И хотя для монополизации власти в России нет особых оснований, концентрация государственной власти в руках Президента является опасной.

Президентская форма правления характерна для постсоциалистических республик, но функции Президентов в них различны, как, впрочем, и социальная база. Если в европейских странах реформаторы имеют довольно мощную социальную поддержку, то у российских реформаторов она слабая. Нет также среднего класса, политических институтов, активно поддерживающих государственно-властные структуры. Если еще учесть, что государственная власть в России проводит политику, непонятную большинству населения страны, снижающую его уровень жизни, то легитимность государственной власти становится проблематичной.

Принцип разделения властей в России, зафиксированный в Конституции, на практике не работает. По-прежнему законодательная и исполнительная власти стараются доказать свои приоритеты друг перед другом. Концепция сдержек и противовесов не реализуется, не отработаны механизмы сдерживания властей. Авторитет власти выше авторитета законов, поэтому действует не сила закона, а сила власти, господствует не власть права, а право власти.

В целом можно сделать вывод о том, что государственная власть в России находится в стадии становления. Это касается всех ее институтов, механизмов взаимодействия между ними, а также способов взаимоотношений между властью и народом, становящимся гражданским обществом. Реформируемая государственная власть в России вовлекается в поле закономерностей, свойственных государствам в XX в. Ю. Тихомиров считает, что эти закономерности таковы: «изменение соотношения государства и гражданского общества, функциональной роли государства, приоритет права над государством, обострение национальной природы государства при расширении его социальной базы, усиление международно-правовых зависимостей государств, саморазвитие государства как системы со своими элементами».

Вам также может понравиться

Об авторе admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *