Договор аренды помещения

Договор аренды помещения

ДОГОВІР
оренди приміщення

м._______________
"___" _______________ 200_ р.

____________________________________________________________________________
(П. І. Б.)
(надалі іменується "НАЙМОДАВЕЦЬ"), що проживає за адресою: ________________________ _____________________, паспорт серія ____ N ____________, виданий ____________________,
з одного боку,

та
______________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(надалі іменується "НАЙМАЧ") в особі _______________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім`я, по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________________________,
з другого боку,

уклали цей Договір оренди приміщення (надалі іменується "Договір") про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, НАЙМОДАВЕЦЬ зобов`язується передати НАЙМАЧУ, а НАЙМАЧ зобов`язується прийняти у тимчасове володіння та користування приміщення, визначене у цьому Договорі, а також зобов`язується сплачувати НАЙМОДАВЦЮ орендну плату.
1.2. Приміщення, яке передається в оренду за цим Договором (надалі іменується "приміщення"), знаходиться за адресою: _______________________________________________ має загальну площу _______________________________________________________, складається з ____________________________________________________________, і належить НАЙМОДАВЦЮ на підставі юридичного титулу права __________________, що засвідчується __________________________________.
(назва документа)
1.3. НАЙМОДАВЕЦЬ дозволяє НАЙМАЧЕВІ на строк оренди перереєструвати телефонний номер у наданому приміщенні на ім`я НАЙМАЧА.
1.4. Приміщення надається НАЙМАЧЕВІ для проживання співробітників останнього.

2. СТРОК ОРЕНДИ
2.1. Приміщення надається в оренду на строк _____________ з моменту прийняття його за актом здачі-приймання, який є невід`ємною частиною цього Договору.
2.2. У момент підписання акта здачі-приймання НАЙМОДАВЕЦЬ передає НАЙМАЧЕВІ ключі від приміщення.
2.3. Строк оренди може бути змінений лише за згодою Сторін.
2.4. НАЙМАЧ має право відмовитись від цього Договору і припинити таким чином оренду приміщення, попередивши НАЙМОДАВЦЯ в термін _____________________________. При цьому сплачена наперед орендна плата НАЙМАЧУ не повертається.

3. ОРЕНДНА ПЛАТА
3.1. Орендна плата за користування приміщенням складає _________________________ гривень на місяць.
3.2. Орендна плата сплачується готівкою через касу НАЙМАЧА або за заявою НАЙМОДАВЦЯ в безготівковому порядку на рахунок останнього в зазначеній ним банківській установі. Оплата здійснюється не пізніше ________ числа кожного _____________ місяця.
3.3. НАЙМАЧ зобов`язаний протягом ______________________ з моменту ____________________________ перераховувати авансом орендну плату за термін ___________________.
3.4. Розмір орендної плати підлягає перегляду у випадку зміни мінімального розміру заробітної плати у такому порядку: ___________________________________________.
3.5. Оплата комунальних послуг здійснюється НАЙМАЧЕМ самостійно та своєчасно на підставі рахунків відповідних організацій.
3.6. Якщо НАЙМАЧ не перереєстрував на своє ім`я телефонний номер у відповідності з п. 1.3 цього Договору, то він добровільно приймає на себе обов`язок своєчасно та в повному обсязі оплачувати телефонні послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМОДАВЦЯ
4.1. НАЙМОДАВЕЦЬ має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання НАЙМАЧЕМ приміщення та стану приміщення.
4.2. НАЙМОДАВЕЦЬ зобов`язаний:
— надати приміщення НАЙМАЧУ в ___________-денний строк з моменту укладання цього Договору за актом здачі-приймання, в якому зазначається технічний стан приміщення і інженерного устаткування на момент передачі в оренду;
— забезпечити реальну можливість цілодобового використання приміщення, встановлення охоронної та протипожежної сигналізації;
— здійснювати капітальний ремонт наданого приміщення при необхідності, але не рідше, ніж ______________________________________________________;
— за свій рахунок і своїми силами ліквідувати наслідки аварій та пошкоджень, що трапились не з вини НАЙМАЧА.

5. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ НАЙМАЧА
5.1. НАЙМАЧ має право:
— обладнувати та оформляти приміщення на власний розсуд;
— міняти замки вхідних дверей та внутрішніх приміщень, укріплювати вхідні двері;
— здавати приміщення або його частину у суборенду за письмовою згодою НАЙМОДАВЦЯ;
— установлювати сигналізацію та інші системи охорони приміщення.
5.2. НАЙМАЧ зобов`язаний:
— використовувати приміщення, що орендується, виключно за цільовим призначенням, визначеним у п. 1.4 цього Договору;
— утримувати приміщення у порядку, передбаченому санітарними і протипожежними правилами, а також правилами експлуатації встановленого в приміщенні санітарно-технічного та інженерного устаткування;
— виключити будь-які дії, що можуть порушувати нормальні умови життя і відпочинку мешканців сусідніх приміщень;
— ліквідовувати наслідки аварій, що стались з його вини;
— не здійснювати перебудову та перепланування приміщення без письмової згоди НАЙМОДАВЦЯ;
— здійснювати поточний ремонт приміщення в термін _________________;
— безперешкодно допускати НАЙМОДАВЦЯ до приміщення з метою перевірки його використання у відповідності до цього Договору.

6. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРИМІЩЕННЯ НАЙМОДАВЦЮ
6.1. Після закінчення строку оренди, визначеного цим Договором, НАЙМАЧ зобов`язаний передати НАЙМОДАВЦЮ приміщення протягом _________________________ з моменту закінчення строку оренди за актом здачі-приймання.
6.2. Протягом строку, визначеного в п. 6.1 цього Договору, НАЙМАЧ зобов`язаний звільнити приміщення та підготувати його до передачі НАЙМОДАВЦЮ.
6.3. Приміщення та майно вважаються фактично переданими НАЙМОДАВЦЮ з моменту підписання акта здачі-приймання. У момент підписання цього акта НАЙМАЧ передає НАЙМОДАВЦЮ ключі від приміщення.
6.4. Невіддільні поліпшення, здійснені в приміщенні НАЙМАЧЕМ, переходять до НАЙМОДАВЦЯ без відшкодування здійснених витрат.
6.5. Оплата оренди та комунальних послуг НАЙМАЧЕМ здійснюється по день фактичного звільнення приміщення.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. У випадку порушення своїх зобов`язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов`язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання.
7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов`язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов`язання.
7.3. У випадку заборгованості по виплаті орендної плати НАЙМАЧ сплачує НАЙМОДАВЦЮ пеню в розмірі ________ відсотків за кожний день прострочення від місячної суми орендної плати.
7.4. У випадку ненадання приміщення в зазначений цим Договором строк НАЙМОДАВЕЦЬ сплачує НАЙМАЧУ пеню в розмірі _________________________ за кожний день прострочення.
7.5. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання покладених на них цим Договором обов`язків.
7.6. Усі спори, що пов`язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

8. ПРОЛОНГАЦІЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. За взаємною згодою Сторін дія цього Договору може бути продовжена (пролонгована) шляхом пролонгації строку оренди приміщення, що оформлюється додатковою угодою Сторін до цього Договору. В названій додатковій угоді зазначаються нові строки оренди, відповідні корективи щодо прав, обов`язків і відповідальності Сторін.
7.2. Цей Договір може бути достроково (до закінчення строку оренди) розірваний НАЙМОДАВЦЕМ в таких випадках (перелік виключний):
— при використанні НАЙМАЧЕМ приміщення не за його цільовим призначенням, в тому числі у випадку непогодженої здачі приміщення в суборенду;
— при суттєвому погіршенні технічного або санітарного стану приміщення внаслідок дій (або бездіяльності) НАЙМАЧА;
— у випадку несплати орендної плати протягом ___________ днів з моменту настання чергового терміну платежу;
— у випадку ухилення НАЙМАЧА від відшкодування витрат НАЙМОДАВЦЯ по експлуатації приміщення, а також по оплаті комунальних послуг;
— у випадку повного або часткового руйнування приміщення, вилучення земельної ділянки, на якій розташоване приміщення, що орендується.
7.3. Договір може бути достроково розірваний НАЙМАЧЕМ у таких випадках (перелік виключний):
— якщо НАЙМОДАВЕЦЬ не здійснює капітального ремонту або не ліквідує наслідки аварій та пошкоджень, що трапились не з вини НАЙМАЧА;
— якщо приміщення через обставини, за які НАЙМАЧ не відповідає, прийшло до стану, що унеможливлює його використання за цільовим призначенням.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за цим Договором.
8.2. Усі витрати, пов`язані з укладенням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, бере на себе Наймач.
8.2.

Договор аренды нежилых помещений, зданий и сооружений

Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
8.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
8.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід`ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.
8.5. Усі правовідносини, що виникають у зв`язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.
8.6. Цей Договір складений українською мовою, на __ сторінках у _______ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

НАЙМОДАВЕЦЬ Від НАЙМАЧА
(підпис, П. І. Б.) (посада, підпис, П. І. Б.)

Скачать бесплатно договор аренды помещения.DOC (62 Kb) Скачати безкоштовно договір оренди приміщення.DOC (62 Kb)

Большинство из субъектов бизнеса заключают договор аренды магазина для торговых целей. Скачать образец, разработанный специалистами, можно бесплатно.

Бизнес — абстрактное понятие, включающее в себя урегулирование многочисленных вопросов.

Договор аренды коммерческого помещения + акт передачи недвижимости (на русском языке)

Не каждый субъект может позволить себе собственное помещение. Большинство из них заключают договора о временном пользовании и владении магазином для торговых целей. Мы предлагаем бесплатно скачать образец соглашения о временном владении магазином, разработанный специалистами ресурса FreeDocx.ru. Письменное подтверждение адреса — неотъемлемый атрибут любого юридического лица и индивидуального предпринимателя.

Не каждый субъект может позволить себе нежилое помещение в собственность. Большая часть начинающих бизнесменов пользуются арендными отношениями. Это разумно и оправдано тем, что торговля не всегда идет успешно. Нет необходимости сразу всецело погружаться в деятельность и вкладывать все средства. Вполне приемлемо воспользоваться арендой магазина, изучить спрос, начать работу и делать выводы о покупке собственного магазина спустя некоторое время.

Обязательные пункты договора аренды магазина

:

 • Наименование контракта, дата и место составления;
 • Реквизиты сторон в точном соответствии с правоустанавливающими бумагами;
 • Предмет соглашения, технические характеристики, кадастровый план и номер;
 • Права и обязанности, иные обстоятельства, предусмотренные участниками;
 • Сроки действия договоренности, стоимость, порядок и форма расчетов;
 • Заключительные положения, приложения в виде дополнительных актов, схем;
 • Виза арендатора и арендодателя в конце содержания.

Независимо от сферы оказываемых услуг или продаваемых товаров, пользование магазином должно быть регламентировано письменным носителем информации. Это требование предусмотрено законом и является основным для регистрации юридического адреса предприятия. При смене места нахождения, уведомление государственных органов должно происходить в обязательном порядке.

Дата: 2015-10-13

Договор аренды магазина образец

Понятие и предмет договора

Под договором аренды нежилого помещения подразумевают сделку, в ходе которой одно лицо передает помещение в пользование другому лицу за определенную плату. Предметом договора является склад, офис, цех, производственное помещение и т.д. 

Стороны договора

Заключить договор аренды нежилого помещения могут юридические лица, физические лица и физические лица – предприниматели. 

Арендодателем в этом случае именуется лицо, которое передает в аренду помещение, Арендатор – тот, кто принимает нежилое помещение. 

Арендодателем может быть только собственник помещения, другие лица вправе сделать это лишь по поручению собственника (договор поручения, доверенность, письменное заверенное разрешение). 

Существенные условия договора (которые обязательно нужно включить)

Согласно законодательству, в договоре обязательно необходимо указать:

 • информацию, которая идентифицирует нежилое помещение: адрес, метраж и т.д.;
 • срок договора;
 • размер платы за аренду помещения.

На выбор сторон арендная плата может осуществляться деньгами или определенными вещами.

Договор аренды нежилого помещения

Вноситься она должна каждый месяц, если иные условия не прописаны в договоре.

Если одна из сторон – физическое лицо, в договоре может быть не указан срок, и он будет действовать до того времени, пока кто-то из участников договора не потребует его расторжения (за некоторое время до расторжения).

Если договор аренды нежилого помещения был заключен между физическими лицами – предпринимателями и/или юридическими лицами,  в нем необходимо в обязательном порядке указать:

 • помещение (состав и стоимость помещения с учетом ее индексации);
 • срок, на который заключается договор аренды; 
 • арендную плату с учетом ее индексации;
 • порядок использования амортизационных отчислений;
 • восстановление арендованного помещения и условия его возвращения или выкупа.

Форма договора

Договор должен быть составлен письменно. Помимо этого, договор аренды нежилого помещения сроком на 3 и более года требует нотариального удостоверения. Право пользования недвижимостью на основании договора аренды подлежит регистрации в Государственной регистрационной службе или у нотариуса.

Нормы права

Гражданский кодекс Украины регулирует отношения, которые возникают по договору. Если договор аренды помещения заключен между юридическими лицами и/или физическими лицами — предпринимателями, отношения регулируются также Хозяйственным кодексом Украины.

Заключение договора*

Договор считается заключенным (вступает в силу) с момента его подписания, если в нем прописаны все существенные условия. Если срок договора составляет 3 года и более, договор считается заключенным (вступает в силу) с момента его нотариального удостоверения. 

Внесение изменений и расторжение договора аренды

Изменение договора или его расторжение производится по согласию сторон путем заключения дополнительного соглашения. Оно должно быть заключено в той же форме, что и сам договор аренды (простая письменная или нотариально заверенная — см. "Форма договора").

Закон также предусматривает случаи одностороннего расторжения договора. Арендодатель имеет право сделать это, если:

 • Арендатор не платит за аренду в течение трех месяцев подряд;
 • нежилое помещение используют не по назначению;
 • помещение передано в субаренду без разрешения на то Арендодателя;
 • поведение Арендатора может привести к уничтожению или повреждению помещения;
 • Арендатор не выполнил капитальный ремонт (если обязанность проведения капитального ремонта была возложена на Арендатора).

Арендатор также имеет право расторгнуть договор, если:

 • помещение, которое ему передали в аренду, не соответствует по качеству  условиям, указанным в договоре, и назначению нежилого помещения;
 • Арендодатель не выполняет капитальный ремонт помещения  (если по договору у него есть такая обязанность).

* С 1 января 2013 г. вступает в силу Закон Украины «О государственной регистрации вещественных прав на недвижимое имущество и их отягощений», согласно которому все объекты недвижимости должны быть зарегистрированы в новом Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Регистрацию надо провести до заключения договора, которым недвижимое имущество передается в аренду сроком на три года и более.

Поэтому перед заключением договора владельцу недвижимости необходимо обратиться в Государственную регистрационную службу, сотрудники которой действуют в составе территориальных управлений Министерства юстиции Украины, или к государственному или частному нотариусу, чтобы зарегистрировать право собственности на объект, затем заключить договор аренды. Стороны подобным образом должны зарегистрировать право пользования, возникшее по договору (после его заключения). Подробную информацию о регистрации объектов недвижимости можно получить на сайте Государственной регистрационной службы. 

Договор посуточной аренды квартиры

Образец договора аренды квартиры посуточно между физическими лицами.

ДОГОВОР

посуточной аренды квартиры

г.

«» 2018 г.

Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель представляет Арендатору, квартиру в аренду посуточно на суток, с «»2018 года, часов минут, по «»2018 года, часов минут квартиру общей площадью кв. м. по адресу: . Квартира оборудована мебелью, аксессуарами и бытовой техникой, перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему договору.

1.2. Квартира передается для использования в качестве жилого помещения для человек(а): .

1.3. По соглашению сторон договором устанавливается плата за посуточную аренду квартиры в размере рублей в сутки, в состав которой включены расходы по оплате коммунальных услуг и аренде постельного белья по количеству лиц указанных в данном договоре. Общая сумма арендной платы составляет рублей. НДС не предусмотрен.

1.4. Расчетное время: 12:00. Ранний заезд и поздний выезд согласовывается и оплачивается дополнительно.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:

2.1.1. Предоставить в посуточную аренду Арендатору квартиру в пригодном для проживания состоянии, включая постельное белье, полотенца и гигиенические принадлежности.

2.1.2. Осуществлять содержание дома и технических устройств квартиры в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса РФ.

2.1.3. Обеспечивать предоставление коммунальных и других услуг.

2.1.4. До истечения срока действия настоящего Договора не производить обмен, продажу, дарение квартиры, сдавать под залог и в аренду вышеуказанное жилое помещение (предмет настоящего Договора) одновременно нескольким физическим или юридическим лицам.

2.1.5. В течение срока действия настоящего Договора не изменять арендную плату.

2.1.6. Оплачивать счета на коммунальные услуги.

2.2. Арендатор обязуется:

2.2.1. Использовать сданную ему по договору посуточной аренды квартиру по назначению, то есть для проживания лиц, указанных в п.1.2 настоящего Договора. Арендатор обязуется не сдавать жилое помещение в субаренду или использовать жилое помещение для проведения праздников, вечеринок и других видов коллективных собраний. Факт подписания данного договора одновременно является подтверждением того, Арендатор принял от Арендодателя жилое помещение, указанное в п.1.1 и все его оборудование, оснащение и элементы интерьера в технически исправном состоянии, и без наружных повреждений.

2.2.2. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории в РФ.

2.2.3. Незамедлительно сообщать Арендодателю о выявленных неисправностях элементов, оборудования и оснащения квартиры и дома.

2.2.4. Допускать в дневное время, а при авариях или иных форс мажорных обстоятельствах и в ночное время, в арендуемую квартиру работников Арендодателя или самого Арендодателя, а также представителей предприятий по обслуживанию и ремонту жилья для проведения осмотра и ремонта конструкций и технических устройств квартиры (по согласованию сторон).

2.2.5. Освободить арендуемую квартиру по истечении обусловленного в настоящем договоре срока аренды.

2.2.6. Оплатить в соответствии с действительными расходами Арендодателя любые повреждения жилого помещения и/или оснащения, мебели и оборудования квартиры, возникшие по вине Арендатора.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Арендодатель имеет право:

3.1.1. Требовать от Арендатора соблюдения Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой территории РФ.

3.1.2. Требовать от Арендатора своевременного внесения платы за аренду.

3.1.3. Требовать от Арендатора освобождения жилого помещения по истечении срока договора аренды.

3.1.4. Предоставить Арендатору дополнительные услуги такие как, трансферты по городу, предоставление автомобиля с водителем, аренда сотового телефона, предоставление сопровождающего, экскурсионные услуги.

3.2. Арендатор имеет право:

3.2.1. Арендатор имеет право производить осмотр сданного в наем жилого помещения и имущества на предмет сохранности и санитарного состояния, предварительно уведомив и согласовав время визита с Арендодателем.

3.2.2. Требовать от Арендодателя своевременного и качественного выполнения комплекса работ по содержанию жилого дома, квартиры и придомовой территории, а также предоставления коммунальных и других услуг, предусмотренных договором аренды.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Ответственность Арендодателя:

4.1.1. Материальная ответственность Арендодателя перед Арендатором во всех случаях ограничена суммой Общей арендной платы, указанной в п.1.2 настоящего Договора, превышать которую сумма ответственности Арендодателя не может.

4.1.2 Арендодатель не несет ответственности за сохранность вещей, ценностей и документов Арендатора, оставленных в жилом помещении, равно как авто и других видов транспорта Арендатора, паркуемых вблизи жилого помещения.

4.2. Ответственность Арендатора:

4.2.1. Арендатор возмещает Арендодателю материальный ущерб, причиненный в результате невыполнения обязанностей, предусмотренных в п.2.2.1 и п.2.2.2 настоящего договора, в установленном законом порядке.

4.2.2. При расторжении настоящего Договора досрочно по инициативе Арендатора, сумма за неиспользованные сутки проживания Арендодателем не возвращается.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

5.1. Оплата посуточной аренды квартиры производится единовременно за весь срок проживания не позднее первого дня аренды, указанного в п.1.1. При отказе произвести оплату в вышеуказанный срок настоящий договор аренды утрачивает свою силу.

5.2. При подписании Договора Арендатором вносится Арендодателю залоговая сумма (за потерю ключей и/или ущерб имуществу) , которая возвращается Арендатору при выезде его из квартиры.

5.3. Оплата производится посредством внесения наличных денежных средств Арендодателю, или посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя по согласованию сторон.

5.4. По требованию Арендодателя предварительная оплата одних первых суток аренды жилого помещения по цене, указанной в п.1.2 настоящего Договора производится в качестве депозита путем безналичного перечисления денежных средств на счет Арендодателя.

5.4.1. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Арендатора по любым причинам, депозит, указанный в п.5.4 настоящего Договора Арендатору не возвращается, если расторжение настоящего Договора произошло в срок менее чем за суток до даты начала аренды, указанной в п.1.1. В иных случаях, Арендодатель возвращает Арендатору % от суммы внесенного депозита.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСУТОЧНОЙ АРЕНДЫ КВАРТИРЫ

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон при наличии условий и в порядке, предусмотренном законодательством.

6.2. Возникшие при исполнении настоящего договора споры между сторонами разрешаются в установленном законом порядке.

6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Арендодателя, другой – у Арендатора.

6.4. Договор вступает в силу с момента полной оплаты Арендатором всей суммы стоимости аренды.

✒ Типовой договор аренды нежилого помещения Украина

Бронирование жилого помещения, оплата стоимости депозита или аренды и/или заезд в жилое помещение означает принятие Арендатором условий настоящего Договора.

6.5. Условия настоящего договора по посуточной аренде квартиры сохраняют свою силу на весь срок действия договора.

6.6. Настоящий договор может быть продлен по согласованию сторон при условии внесения дополнительной арендной платы.

6.7. С документами Арендодателя Арендатор ознакомлен и претензий к нему не имеет.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АрендодательРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: 

АрендаторРегистрация:Почтовый адрес:Паспорт серия:Номер:Выдан:Кем:Телефон: 

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель _________________

Арендатор _________________

Образцы документов

Договор аренды помещения и оборудования (субаренда)

ДОГОВОР АРЕНДЫ N ___

помещения и оборудования (субаренда)

г. ________________ "___"_________ ____ г.

_______________________________________________, именуем__ в дальнейшем (полное наименование организации)

"Арендодатель", в лице ___________________________________________________, (Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________, с одной стороны,и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Арендатор",в лице ______________________________________________________, действующегона основании _________________________________, с другой стороны, заключилинастоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование Арендатору нежилое помещение, расположенное в ______________ (многоквартирный дом, офисный центр и т.п.) по адресу: _____________, общей площадью ______ кв. м, кадастровый номер _____________, для организации _____________ и оборудование (вместе со всеми принадлежностями и технической документацией), которое передается вместе с арендуемым помещением согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Помещение и оборудование сдаются в аренду сроком на ___ год — с "__"_________ ____ г. по "__"_________ ____ г. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством РФ порядке. Расходы, связанные с государственной регистрацией настоящего договора аренды, оплачиваются в равных долях сторонами настоящего договора.

1.3. Реорганизация организации-арендодателя, а также перемена собственника арендованного имущества не являются основанием для изменения или расторжения договора.

1.4. Арендатор вправе передавать арендуемое помещение и оборудование в пользование или в субаренду третьим лицам, известив об этом Арендодателя.

1.5. Арендатору передаются ключи и коды доступа, необходимые для пользования помещением и оборудованием.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязан:

а) передать во владение и пользование Арендатору арендованное имущество в состоянии, отвечающем условиям договора, в течение ___ дней с момента регистрации договора.

Указанные в п. 1.1 помещение и оборудование передаются Арендатору по акту приемки-передачи, в котором должно быть подробно указано техническое состояние помещения и оборудования на момент сдачи в аренду;

б) обеспечивать беспрепятственный доступ к арендуемому помещению сотрудникам, транспорту, заказчикам Арендатора, а также любым другим лицам по указанию Арендатора;

в) в случае аварий, пожаров, затоплений, взрывов и других подобных чрезвычайных событий за свой счет немедленно принимать все необходимые меры к устранению последствий этих событий.

Если чрезвычайные события произошли по вине Арендатора, то обязанность по устранению последствий указанных событий лежит на Арендаторе;

г) производить капитальный ремонт помещения и оборудования в срок _________;

д) оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного использования арендованного имущества;

е) осуществлять все иные действия, необходимые для исполнения данного договора, предусмотренные законодательством, настоящим договором и дополнениями к нему.

2.2. Арендатор обязан:

а) использовать арендованное имущество и оборудование в соответствии с целями договора, указанными в п. 1.1, и назначением имущества. Если Арендатор пользуется имуществом не в соответствии с условиями договора или назначением имущества, Арендодатель имеет право потребовать расторжения договора и возмещения убытков;

б) содержать помещение и оборудование в надлежащем техническом и санитарном состоянии в соответствии с требованиями СЭН, обеспечивать пожарную и иную безопасность;

в) своевременно вносить арендную плату;

г) не производить реконструкции помещения, переоборудования сантехники и других капитальных ремонтных работ без письменного согласия Арендодателя. Неотделимые улучшения арендуемого помещения производить только с письменного разрешения Арендодателя;

д) при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования немедленно принять меры к устранению неполадок;

е) если арендуемое помещение или оборудование в результате действия Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер придет в аварийное состояние, то Арендатор обязан восстановить его своими силами, за счет своих средств или возместить в полном объеме ущерб, нанесенный Арендодателю;

ж) письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за ____________ о предстоящем освобождении помещения (в том числе и его части) как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном освобождении, сдать помещение и оборудование по акту в исправном состоянии;

з) по истечении срока договора, а также при досрочном его прекращении передать Арендодателю все произведенные в арендуемом помещении перестройки и переделки, а также улучшения, составляющие принадлежность помещений и неотделимые без вреда от конструкции помещения, а также осуществить платежи, предусмотренные настоящим договором;

и) возвратить имущество и оборудование Арендодателю после прекращения договора по акту в том состоянии, в каком оно было передано, с учетом нормального износа. Если Арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения;

к) за свой счет производить текущий и косметический ремонт арендуемого помещения, текущий ремонт оборудования;

л) оплачивать коммунальные платежи, счета за телефон, электроэнергию, воду согласно отдельным договорам, которые Арендатор обязан заключить с соответствующими организациями после вступления в силу настоящего договора;

м) для организации работы ________ получить в государственных и муниципальных органах все необходимые для осуществления этой деятельности разрешения и документы;

н) осуществить все иные действия, необходимые для исполнения данного договора, предусмотренные законодательством, настоящим договором и дополнениями к нему.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Арендная плата устанавливается из расчета __________ руб. за один кв. м, что в итоге составляет ________ руб. за один _______ (месяц, квартал), включая НДС в размере __________ руб. Арендная плата за пользование оборудованием включается в состав арендной платы за пользование помещением.

3.2. Платежи, предусмотренные п. 3.1 договора, Арендатор осуществляет до ___ числа месяца (квартала) на расчетный счет Арендодателя.

Арендная плата может пересматриваться по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год.

Сторона, выступившая инициатором пересмотра арендной платы, должна предупредить об этом другую сторону за ___ (_______) месяца путем направления этой стороне письменного уведомления.

При получении уведомления о повторном увеличении арендной платы в течение одного года Арендатор вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

3.4. Арендная плата, поступившая в меньшем размере, может быть не принята Арендодателем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2.1. Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду помещения и оборудования, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках.

При обнаружении таких недостатков Арендатор вправе по своему выбору:

— потребовать от Арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;

— потребовать досрочного расторжения договора.

Арендодатель, извещенный о требованиях Арендатора или о его намерении устранить недостатки имущества за счет Арендодателя, может без промедления произвести замену предоставленного Арендатору имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки имущества. Если удовлетворение требований Арендатора или удержание им расходов на устранение недостатков из арендной платы не покрывает причиненных Арендатору убытков, он вправе потребовать возмещения непокрытой части убытков.

4.2.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду помещения и оборудования, которые были им оговорены при заключении договора аренды, были заранее известны Арендатору или должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества в аренду.

4.3. За каждый день просрочки выплаты арендной платы начисляется пеня в размере ______ от суммы задолженности, но не более ______ от суммы арендной платы за __________ (месяц, квартал).

4.4. В случае просрочки внесения арендной платы свыше одного (месяца, квартала) Арендодатель имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков, причиненных этой просрочкой.

4.5. За просрочку предоставления арендуемого помещения и оборудования в установленный договором срок Арендодатель уплачивает Арендатору пеню в размере ____% за каждый день просрочки от суммы арендной платы за __________ (месяц, квартал), но не более ____% от суммы арендной платы за ____________ (месяц, квартал).

4.6. За просрочку возврата арендованного помещения и оборудования в установленный договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере ____% за каждый день просрочки от суммы арендной платы за __________ (месяц, квартал), но не более ____% от суммы арендной платы за ____________ (месяц, квартал).

4.7. При возврате неисправного арендованного имущества, поврежденного по вине Арендатора, что подтверждается двусторонним актом, Арендатор уплачивает Арендодателю расходы по ремонту и штраф в размере _____% стоимости поврежденного арендованного имущества.

Договор аренды помещения

Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

4.9. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных Арендатором без разрешения Арендодателя, возмещению не подлежит.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

— по письменному соглашению сторон;

— в одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором;

— в иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

В случае если одна из сторон возражает против досрочного расторжения договора, расторжение договора осуществляется в судебном порядке.

5.2. По требованию Арендодателя договор может быть досрочно расторгнут судом в случае, когда Арендатор:

5.2.1. Пользуется предоставленным помещением и оборудованием (полностью или отдельными его частями) не по назначению, предусмотренному п. 1.1 настоящего договора.

5.2.2. Умышленно или по неосторожности существенно ухудшает состояние помещения.

5.2.3. В течение ___________ не вносит арендную плату, предусмотренную п. 3.1.

5.3. По требованию Арендатора договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях:

5.3.1. Если Арендодатель не производит капитальный ремонт помещения и оборудования.

5.3.2. Если помещение или оборудование в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Вопросы, не предусмотренные договором, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

7.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.

8.3. Дальнейшая судьба настоящего договора в таких случаях должна быть определена соглашением сторон. При недостижении согласия стороны вправе обратиться в суд для решения этого вопроса.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и зарегистрированы в установленном законом порядке.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Изменение условий договора допускается только по письменному соглашению сторон.

10.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней.

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендатор: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Арендодатель: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: ___________________

М.П.

Арендатор: ______________________

М.П.

Образцы документов

Договор аренды нежилого помещения муниципальной собственности городского поселения Озеры Московской области

Приложение N 2 к Положению о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Озеры

ДОГОВОР

N ___ ОТ _____ Г.

АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОЗЕРЫ

1. Стороны договора.

Администрация городского поселения Озеры, именуемая в дальнейшем "Арендодатель", в лице главы городского поселения Озеры Шматко Артура Николаевича, действующего на основании Устава городского поселения Озеры от лица и в интересах муниципального образования "Городское поселение Озеры" и _______, именуемого в дальнейшем "Арендатор", в лице начальника _______________________, действующего на основании Устава организации, заключили настоящий договор о следующем:

2. Предмет настоящего договора.

2.1. Предметом настоящего договора является передача во временное владение и пользование за плату Арендатором имущества: _____________, расположенного по адресу: _____________________.

2.2. Имущество является собственностью муниципального образования "Городское поселение Озеры".

2.3. Целью владения и пользования имуществом является ____.

2.4. К моменту заключения настоящего Договора помещение свободно от прав третьих лиц, не находится под арестом и не является предметом спора.

3. Срок договора аренды.

3.1. Настоящий договор заключен на срок с ____ по ______ года.

3.2. Если Арендатор или Арендодатель намерен досрочно расторгнуть настоящий договор, он должен известить иную сторону об этом требовании не менее чем за 30 дней до даты расторжения.

3.3. Арендатор после истечения срока настоящего договора не имеет при прочих равных условиях преимущественного перед другими лицами права на заключение договора на новый срок.

4. Размер и порядок внесения арендной платы.

4.1. Размер арендной платы по настоящему договору устанавливается не в твердой сумме, а является расчетной (подлежащей исчислению) в соответствии с Порядком исчисления размера арендной платы. Размер ежемесячной арендной платы исчисляется Арендатором самостоятельно.

4.2. В соответствии с действующим бюджетным законодательством РФ и Московской области Получателем арендной платы по настоящему договору является Управление Федерального казначейства по Московской области.

4.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в безналичном порядке платежными поручениями на банковский счет Получателя; в графе "Назначение платежа" платежных поручений указывается "Арендная плата по договору от ______ N ___ за <***> месяц", где <***> — наименование оплачиваемого месяца.

Реквизиты банковского счета Получателя:

ИНН ___________________ КПП ______________________

Управление Федерального казначейства по Московской области

Банковские реквизиты: ___________________________________.

Сумма арендной платы за месяц должна быть внесена не позднее 15 числа текущего месяца; датой внесения считается дата приема банком к исполнению платежного поручения Арендатора.

4.4. Перечисление НДС в соответствующие бюджеты осуществляется Арендатором (налоговым агентом) в соответствии с требованиями налогового законодательства самостоятельно на банковские реквизиты:

Управление федерального казначейства по Московской области

(МРИ ФНС России N 7 по Московской области), ИНН 5022032284, КПП 502201001,

р/с N 40101810600000010102 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России, 705

БИК 044583001, ОКАТО 46242501000, КБК 182 103 01 000011000110.

4.5. Размер арендной платы может пересматриваться Арендодателем ежегодно в следующих случаях:

— изменения базовой ставки арендной платы;

— изменения значений показателей коэффициентов, используемых при расчете арендной платы;

— изменения порядка определения арендной платы.

4.6. Размер арендной платы считается измененным со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта, изменяющего соответственно базовую ставку арендной платы, значения показателей коэффициентов, установленный порядок определения арендной платы.

4.7. В случае изменения размера арендной платы Арендатор обязан в течение десяти дней заключить дополнительное соглашение с Арендодателем о перерасчете суммы арендной платы. Подготовка дополнительного соглашения и его направление Арендатору возлагаются на Арендодателя.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Арендатор вправе:

5.1.1. По истечении срока договора изъять произведенные им улучшения по окончании срока договора.

5.1.2. За счет собственных средств страховать имущество.

5.2. Арендатор обязан:

5.2.1. Своевременно и полностью вносить арендную плату за пользование имуществом, перечислять НДС в соответствующие бюджеты.

5.2.2. Представлять копии платежных поручений по внесению арендной платы с отметкой банка об исполнении Арендодателю по адресу: 140560, Московская обл., г. Озеры, пл. Советская, д. 1, каб. 103 (телефон: 2-14-30) в течение пяти рабочих дней, считая со дня, указанного в отметке банка об исполнении.

5.2.3. Содержать имущество в полной исправности до момента возврата его Арендодателю, использовать имущество исключительно в соответствии с целевым назначением, предусмотренным п. 3.3 настоящего договора.

5.2.4. Эксплуатировать имущество в соответствии с принятыми нормами эксплуатации, осуществлять его уборку от мусора.

5.2.5. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявленные к пользованию нежилыми помещениями.

5.2.6. Производить переустройство, перепланировку либо иные изменения, затрагивающие конструкцию имущества, лишь с письменного согласия Арендодателя, а также по согласованию и/или с разрешения уполномоченных органов (главного архитектора, пожарной охраны, СЭН, энергонадзора и т.п.).

5.2.7. Предоставлять уполномоченным лицам Арендодателя, а также уполномоченным лицам органов, контролирующих соблюдение требований, указанных в п. 5.2.5 и п. 5.2.6 настоящего договора, возможность контроля за использованием имущества (по предварительному согласованию допуск в рабочее время в помещение, осмотр, представление документации и т.д.).

5.2.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников специализированных эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для производства работ, носящих аварийный характер.

Ф.И.О., домашний адрес и телефон лица, уполномоченного Арендатором обеспечить доступ в арендуемое помещение указанных работников: ____.

5.2.9. В 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора заключить отдельные договоры с предприятиями и организациями, оказывающими коммунальные и эксплуатационные услуги, связанные с арендуемыми помещениями, своевременно производить оплату по счетам, выставленным на основании вышеуказанных договоров.

5.2.10. В 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора заключить договор на вывоз и утилизацию мусора.

5.2.11. В 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора поместить (и в дальнейшем поддерживать в надлежащем состоянии) у входа в арендуемое помещение вывеску с указанием своего полного наименования и режима работы.

5.2.12. В случае допущенного им ухудшения имущества возместить Арендодателю убытки, если не будет доказано, что это ухудшение произошло не по его вине, при этом обязанность доказывания возлагается на Арендатора.

5.2.13. Незамедлительно сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника, а также нарушениях прав Арендатора и иных притязаниях на имущество со стороны третьих лиц.

5.3 Арендатор не вправе:

5.3.1. Без письменного разрешения Арендодателя сдавать в субаренду имущество или его часть, а также передавать любым другим способом имущество или его часть в пользование третьим лицам, в том числе путем перенайма.

5.3.2. Использовать право аренды имущества по настоящему договору в качестве предмета залога или вклада в уставный капитал (фонд) других предприятий.

5.4. Права Арендодателя.

5.4.1. Пересматривать размер арендной платы в соответствии с условиями, предусмотренными разделом 4 настоящего договора.

5.4.2. Осуществлять контроль за надлежащим использованием помещения.

5.4.3. Взыскать с Арендатора неустойку в размере, установленном договором.

5.4.4. Взыскать с Арендатора убытки, понесенные в результате причинения Арендатором вреда помещению.

5.4.5. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, установленных законом или настоящим договором.

5.5. Обязанности Арендодателя:

5.5.1. В течение пяти дней после даты заключения договора передать Арендатору помещение по акту приема-передачи, а по окончании действия договора принять у него помещение.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной платы Арендатор обязан уплатить за каждый день просрочки пеню в размере 0,3% от суммы просроченного платежа.

Пени начинают начисляться со следующего дня после окончания срока очередного платежа.

6.2. При просрочке очередного платежа свыше двух месяцев Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор.

6.3. При каждом нарушении п. 5.2.2 настоящего договора Арендатор уплачивает штраф в размере двух минимальных размеров оплаты труда по РФ.

6.4. При однократном нарушении любого из пп. 5.2.4 — 5.2.10 настоящего договора Арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор.

6.5. При нарушении п. 5.2.12 настоящего договора Арендатор возмещает Арендодателю причиненный ущерб, определяемый стоимостью восстановительного ремонта и реальной (с учетом инфляции) стоимостью изъятых принадлежностей имущества.

6.6. При отсутствии договора страхования и утрате имущества Арендатор возмещает Арендодателю балансовую стоимость (на дату утраты) арендуемого имущества.

6.7. При нарушении п. 5.3 настоящего договора Арендатор обязан уплатить штраф в размере 20 минимальных размеров оплаты труда в РФ; при этом Арендодатель вправе досрочно расторгнуть настоящий договор. Ущерб, нанесенный при этом Арендодателю либо третьим лицам, в полном объеме возмещается Арендатором. Указанное нарушение также влечет признание недействительности любого иного договора, в соответствии с которым какие-либо права на имущество или его часть переданы третьим лицам либо право аренды использовано в качестве предмета залога или вклада (независимо от названия этого договора).

6.8. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом настоящего договора, все платежи (пени, возмещение ущерба, штрафы) перечисляются в безналичном порядке платежными поручениями на банковский счет Получателя, указанный в п.

Договор аренды помещения

4.4 настоящего договора.

6.9. Во всех случаях досрочного расторжения настоящего договора, предусмотренных настоящим разделом настоящего договора, расторжение осуществляется в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением об этом Арендатора не менее чем за 30 дней.

7. Уведомления и сообщения.

7.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и считаются исполненными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом, телеграммой или доставлены лично по юридическим адресам сторон.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменении юридических адресов, банковских реквизитов и иных сведений, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору. Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные настоящим договором уведомление, платеж или иная обязанность не были произведены надлежащим образом.

7.3. Признается официальным уведомлением публикация соответствующего объявления (уведомления, решения и т.п.) в Озерской районной газете "Заря" (ГУ МО "Информационное агентство Озерского района Московской области", свидетельство о регистрации ПИ N ФС1-50743 от 28.12.2004).

7.4. Датой направления почтового уведомления или сообщения считается дата штемпеля почтового ведомства места отправления о принятии письма или телеграммы, или дата отправления уведомления, или сообщения по телетайпу, телефаксу, или дата личного вручения.

8. Прочие условия.

8.1. Передача имущества Арендодателем и принятие его Арендатором осуществляются по акту приема-передачи (приложение N 3 к настоящему договору), подписываемому сторонами.

8.2. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих из настоящего договора. Споры, не урегулированные сторонами непосредственно, решаются в установленном порядке.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.4. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных положений. В этом случае стороны, насколько это допустимо в правовом отношении, в возможно более короткий срок договариваются о замене недействительного положения положением, сохраняющим экономические интересы сторон.

8.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

9.1. Юридический адрес Арендодателя:

Администрация городского поселения Озеры:

140560, Московская область, г. Озеры, пл. Советская, д. N 1.

Телефоны: (8-496-70) 2-14-30.

9.2. Юридический адрес Арендатора: ___________.

9.3. Подписи сторон:

Арендодатель: Арендатор:Глава городского поселения Озеры _____________________________ А.Н. Шматко М.П.

Вам также может понравиться

Об авторе admin

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *